antradienis, vasario 3

Citatos. Raudonieji fašistai visaip vengia būti lyginami su naciais

Alesius Adamovičius:

„Kai išgirdome, sužinojome ir Zenono Pozniako tyrinėjimų, kaip „juodieji voronokai“ 1937–1938 m. naktimis zujo po apylinkes, griebdavo vyrus iš pirmų pasitaikiusių namų ir veždavo sušaudyti į Kuropatų mišką, negalėjome neatsiminti vokiečių baudėjų praktikos. Ir niekaip negaliu užmiršti, kaip sutrikau, kuomet, visų pirma, Minsko cenzūra ir už jos stovintys „organai“ paprieštaravo dėl apysakos pavadinimo – „Baudėjai“. Užsigavo: pas mus, atseit, irgi tokios organizacijos yra. Antrasis atvejis: P. Demičevas įsižeidė dėl tos vietos mano ir B. Lucenko pjesėje „Grįžimas į Chatynę“, kur vokietis baudėjas remiasi įsakymu („Kam gi jūs, – protino mus ideologas, – pas mus taip pat įsakymus reikia vykdyti!“).

Patys neįsisamonindami, užuodė dvasios ir darbų giminingumą – net ir tokiame lygmenyje.“


«Когда мы услышали, узнали из расследований Зенона Позняка, как «черные вороны» в 1937–1938 гг. по ночам шныряли по округе, хватали мужиков из первых попавшихся хат и везли расстреливать в куропатский лес, мы не могли не вспомнить практику немецких карателей. И никак не могу забыть свое недоумение, когда, во первых, минская цензура и стоящие за ней «органы» возражали против названия повести – «Каратели». Обиделись: у нас, мол, тоже эти организации есть. Второй случай: П. Демичев обиделся на то место в нашей с Б. Луценко пьесе «Возвращение в Хатынь», где немец-каратель ссылается на приказ («Зачем же вы, – поучал нас идеолог, – у нас тоже приказы надо выполнять!»).

Не сознавая того, они родство душ и дел учуяли – вот и на таком уровне.»

Алесь Адамович. Куропаты, Хатынь, Чернобыль... Литературная газета, Nr. 33 (5307), 1990 m. rugpjūčio 15 d., p. 10.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą